9/11: de slachtoffers van nu (2024)

De dag dat er twee vliegtuigen de Twin Towers in New York invlogen, 11 september 2001, is inmiddels twintig jaar geleden. Toen der tijd is het dodental op 2753 personen vastgesteld. Echter, de gevolgen zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig. Vele reddingswerkers en omwonenden, maar ook overlevenden hebben zowel fysieke als psychologische problemen.

Tijdens de terroristische aanslag is rook en stof vrijgekomen, waarin meerdere gevaarlijke stoffen aanwezig waren. De wolk, welke onder andere asbest, benzeen en lood bevatte, is een lange tijd boven New York blijven hangen. In totaal zouden zich ruim 400.000 personen in directe omgeving van Ground Zero – de plek waar het World Trade Center instortte – hebben begeven. Hiervan hebben meer dan 100.000 zich aangemeld voor een speciaal gezondheidsprogramma. Ongeveer 74% van de personen die deelnemen aan het programma heeft gezondheidsproblemen die gelinkt kunnen worden aan 9/11. Vooral kanker en ademhalingsproblemen komen veel voor, zoals te zien in onderstaande grafiek. Hierbij staat de blauwe balk voor iedereen die op de ramp is afgekomen: reddingswerkers en omwonenden. De gele balk staat voor de mensen die het hebben overleefd.

9/11: de slachtoffers van nu (1)

Bron: Program Statistics, World Trade Center Health Program, Centers for Disease Control and Prevention

Elisa DiSimone is een van de hedendaagse slachtoffers van 9/11. DiSimone had een klein kantoor naast de Twin Towers en zocht in het puin naar haar spullen. Zonder enige vorm van neus- en mondbedekking ademde ze alle gevaarlijke stoffen in. Inmiddels is de diagnose slokdarmkanker voor de tweede keer bij haar vastgesteld, welke door artsen direct gelinkt is aan 9/11. De verwachting is dat er nog een groter aantal cliënten zich gaan melden door de vertraging waarmee de ziektes optreden en aan het licht komen. DiSimone vertelt het volgende: “9/11 is not just a day for us, 9/11 is every day for us.”

Niet alleen fysieke problemen zijn in grote getalen aanwezig; er zijn minstens zoveel mentale gezondheidsproblemen. Mensen kampen met depressies, angststoornissen en posttraumatische stressstoornissen. Een belangrijke factor hier is of het gaat om opgeleide reddingswerkers of om mensen die onervaren hulp boden op de ramplocatie. Uit onderzoek blijkt dat bijna vijftig procent van deze laatste groep behoefte heeft aan mentale gezondheidszorg, terwijl dit percentage bij de reddingswerkers rond de twintig ligt. Aangezien de situatie op dat moment veel chaos teweegbracht, zijn er helaas ook veel mensen betrokken geraakt die daar niet voor opgeleid waren. Daardoor is het aantal slachtoffers vandaag de dag erg hoog.

Iemand die niet bij de ramp aanwezig was in New York, maar van wie het leven na 11 september 2001 ook volledig op zijn kop stond, is de Nederlandse Rudi Dekkers. Dekkers, opgroeiende in de Jordaan in Amsterdam, bezat in 2001 twee vliegscholen in Florida. Wat hij nooit voor ogen had gehouden, was dat hij twee van de 9/11-terroristen les gaf in het besturen van vliegtuigen. Na een FBI-inval en het behalen van het nieuws over heel de wereld, ontstond er bij hem een schuldgevoel. Vanaf toen ging Dekkers het verkeerde pad op. Hij verloor zijn huwelijk en zijn bedrijf door zijn status als bad guy. Maandenlang kampte hij met nachtmerries en op die manier verloor hij zijn succesvolle leven. Dekkers raakte zichzelf kwijt aan de drugs en belandde in de gevangenis.

Nu 9/11 twintig jaar geleden heeft plaatsgevonden en we er allemaal nog eens extra bij stil staan, is het belangrijk de huidige slachtoffers niet te vergeten. Het heeft niet alleen veel teweeg gebracht in 2001, het beïnvloedt het leven van veel mensen nog elke dag.

Bronnen

9/11: de slachtoffers van nu (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 5759

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.